Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning (EUT), tidigare Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT), är en officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen och den enda publikation som varje vardag offentliggörs på unionens samtliga 24 officiella språk. Den distribueras av Publikationsbyrån och omfattar två serier: lagstiftning (L) och meddelanden och upplysningar (C). L-serien innehåller bland annat förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden, medan C-serien innehåller bland annat sammanfattningar av avkunnade domar, rapporter från Europeiska revisionsrätten och protokollen från Europaparlamentets sammanträden.[1] Utöver L- och C-serierna finns det även en bilaga, S-serien, som innefattar information om unionens offentliga upphandlingar.

Tidningens ursprungliga namn var ”Europeiska kol- och stålgemenskapens officiella tidning”, som utgavs för första gången den 30 december 1952. När Europeiska gemenskaperna bildades ändrades namnet till ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning”.[2] I och med Nicefördragets ikraftträdande den 1 februari 2003 ändrades tidningens namn till det nuvarande.

Alla lagstiftningsakter måste offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.[3] De träder därefter i kraft antingen tjugo dagar efter offentliggörandet eller på den dag som anges i lagstiftningsakten, om sådana bestämmelser existerar.[3] Genom offentliggörandet anses alla unionsmedborgare och andra fysiska och juridiska personer, inklusive unionens institutioner, organ och byråer, ha fått vetskap om den. Från offentliggörandets tidpunkt har berörda fysiska eller juridiska personer två månader på sig att väcka talan om ogiltigförklaring vid EU-domstolen.[4] Offentliggörandet i tidningen är därmed det allra sista steget i lagstiftningsförfarandet. Varje akt som offentliggörs i tidningen tilldelas också ett celexnummer, som underlättar referering till akten. Sedan den 1 juli 2013 är i regel endast den elektroniska versionen av den officiella tidningen giltig med rättslig verkan.[5]

Offentliggörande enligt fördragen

Följande handlingar måste enligt unionens fördrag alltid offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning:

Bindande akter träder i kraft antingen tjugo dagar efter offentliggörandet eller på den dag som anges i akten, om sådana bestämmelser existerar.[3]

Offentliggörande enligt offentlighetsförordningen

Följande handlingar måste enligt offentlighetsförordningen alltid offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, om inte särskilda skäl motiverar att handlingen i fråga sekretessbeläggs:[8]

Offentlighetsförordningen föreskriver att även följande handlingar ska offentliggöras i största möjliga utsträckning:[8]

  • Initiativ som läggs fram av en eller flera medlemsstater
  • Andra direktiv och beslut än de som måste offentliggöras enligt fördragen
  • Rekommendationer och yttranden

Det är upp till varje institution att i sin arbetsordning besluta om vilka övriga handlingar som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.[8]

Copyright