Hektar

Hur en hektar och en ar definieras.

Hektar (ha) är en areaenhet som förtecknas med enhetssymbolen ha. En hektar är 10 000 kvadratmeter (m²), 1 kvadrathektometer (hm²) eller 0,01 kvadratkilometer (km²), vilket motsvarar arean av en kvadrat med 100 meters sidor (100 m × 100 m). Den här äldre enheten inom metersystemet[1] används främst vid mätning av landområden,[2] oftast skog och jordbruksmark men även större tomter (från cirka 1,0 ha).

1795, när metersystemet introducerades, definierades ar som 100 kvadratmeter och hektar (från hekto och ar) som 100 ar eller 1/100 km². När metersystemet 1960 genomgick en förenkling, vilket resulterade i Internationella måttenhetssystemet (SI), inkluderades inte ar som en officiell enhet. Hektar fortsatte dock att accepteras som en tilläggsenhet och nämndes i sektion 4.1 av den officiella SI-broschyren som en enhet som ”förväntas ha fortsatt användning under överskådlig framtid”.[3][2]

Metersystemet blev 1795 fransk standard, genom beslut av den franska revolutionsregeringen. Lagen från den 18 germinal, år III (7 april 1795) slog fast fem måttenheter:[4]

  • Meter för längd
  • Ar (100 m²) för (land)area
  • Stère (1 m³) för volym av staplad ved[5]
  • Liter (1 dm³) för volym av vätskor
  • Gram för massa

Trots att lagen definierade längden av en meter, fanns det inget praktiskt sätt att korrekt mäta upp en meter (eller i förlängningen en ar). Detta löstes 1799 när den första standardmetern tillverkades och togs i bruk.

Standardmetern var kvar i förvar hos den franska regeringen fram till 1875. Då slöts Meterkonventionen och standardmetern övergick i internationell ägo, kontrollerad av Allmänna konferensen för mått och vikt (CGPM). Vid CGPM:s första möte 1889 antogs en ny standardmeter, tillverkad av Londonfirman Johnson Matthey & Co,[6] vilket automatiskt omdefinierade både ar och hektar.

1960, när metersystemet uppgraderades till Internationella måttenhetssystemet (SI), fick ar inget officiellt erkännande. Internationella kommittén för vikt och mått (CIPM) nämner inte ar i sin nuvarande definition av SI (2006), men man klassificerar hektar som en "icke-SI-enhet som accepteras för bruk tillsammans med SI-enheterna".[7]

1972 antog Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) direktiv 71/354/EEG.[8] Där räknade man upp de måttenheter som kunde användas inom gemenskapen, och man följde här i praktiken CGPM:s rekommendationer. Dessutom lade man till några kompletterande enheter, inklusive ar (och underförstått hektar) vars användning beränsades till landarea.

Namnen centiar, deciar och hektar bildas genom att man lägger till metersystemets standardprefix till den ursprungliga basenheten för area – ar.

Centiar

Centiar (förkortning: ca) synonymt med en kvadratmeter.

Deciar

Deciar är samma som tio kvadratmeter.

Ar

Ar är i allmänt bruk för att mäta upp fastighetsarea, särskilt i Indonesien, Indien, Tjeckien och Slovakien, samt i länder där man talar franska, portugisiska, nederländska och tyska.

I Ryssland och andra före detta sovjetiska delrepubliker används enheten sotka (сотка, 'hundradel') med exakt samma storlek som ar. Enheten används för att beskriva tomtstorleken hos en datja eller kolonilott eller storleken på en mindre stadspark.

Dekar

Dekar (förkortning: daa) är bildat med prefixet deka- och motsvarar 10 ar eller 1 000 kvadratmeter. Det används i Norge.[9] och i före detta osmanska områden i Mellersta östern och på Balkan[10] som ett areamått för landyta. Istället för dekar används namnen på traditionella areaenheter, fast omdefinierade till ett dekar:

Hektar

Hektar (förkortning: ha eller HAR[13]) är den enda icke-SI-enhet som är officiellt accepterad för bruk tillsammans med SI-enheterna.[14] Den är i omfattande internationellt bruk för uppmätning av större landområden, och den är legal areaenhet för ägande av mark, planering och förvaltning – inklusive lagfarter, jordbruk, skogsbruk och stadsplanering – inom hela EU.[15] USA och Myanmar använder istället engelska tunnland (acre).[16][17] Québec använder en blandning mellan hektar (officiellt), arpent (äldre motsvarighet till tunnland[förtydliga]) och acre (officiell enhet från 1760- till 1970-talet).[18][19] Övriga Kanada använder officiellt hektar, men acre är fortfarande väl spritt.[20]

I många länder omdefinierade eller klargjorde metersystemets införande de existerande enheterna. Följande traditionella areaenheter har omdefinierats till att motsvara exakt en hektar:[21]

  • Jerib i Iran
  • Djerib i Turkiet[22]
  • Gong Qing (公顷 - gōngqǐng) i Fastlandskina
  • Manzana i Argentina
  • Bunder i Nederländerna (fram till 1937)[23][24]

Den traditionella svenska areaenheten tunnland motsvarar 0,4936 hektar,[25] men i dagligt tal använde man (inom jordbruket) ofta en 2:1-konvertering mellan de båda enheterna.

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 20 december 2014.

Other Languages

Copyright