Magelungen

Magelungen
Insjö
Sjön Magelungen mot väst
Sjön Magelungen mot väst
Geografiskt läge
Land Sverige Sverige
Län Stockholms län
Kommun Huddinge kommun
Stockholms kommun
Landskap Södermanland
Koordinater  
  WGS 84 59°13′57″N 18°05′30″Ö / 59.23256°N 18.09158°Ö / 59.23256; 18.09158 (Magelungen)
  SWEREF 99 TM 6570038, 676379
Mått
Areal 2,12 km² [1]
Längd 5,6 km
Bredd 1,5 km
Höjd 21 m ö.h. [2]
Strandlinje 16,8 km [2]
Medeldjup 5,1 m [1]
Maxdjup 13,4 m [1]
Volym 12 300 000 m³ [1]
Flöden
Tillflöden Norrån (från Ågestasjön), Kräppladiket och Magelungsdiket
Huvudavrinnings­område Tyresåns huvudavrinningsområde (62000)
Utflöde Tyresån
Utflöde (lokalt namn) Kålbrinksströmmen
VattendragsID­ (VDRID) 657067-164264
GeoNames 2693235
Status[1]
Ekologisk status Solid yellow (FFF685).svg Måttlig
Kemisk status (exkl. kvicksilver) Solid blue (52B4D0).svg God
   Miljöproblem[2]
Försurning Solid green (80B682).svg Nej
Övergödning Solid red (F2716D).svg Ja
Miljögifter (exkl. kvicksilver) Solid green (80B682).svg Nej
Främmande arter Solid green (80B682).svg Nej
Flödesförändringar Solid green (80B682).svg Nej
Kontinuitets­förändringar Solid green (80B682).svg Nej
Morfologiska förändringar Solid green (80B682).svg Nej
Källa VISS (SE657041-163174)
Övrigt
Öar Länsmansholmen, Farsta holme och Kaninholmen
SjöID 657041-163174
ID vattenförekomst SE657041-163174
Vattenytans ID (VYID) 657018-163051
Vattendistrikt Vattenmyndigheten Norra Östersjön (SE3)
Limnisk ekoregion Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID) 657011-163159
Namn Utloppet av Magelungen
Areal 35,08 km²
Vattenytor 2,1 km²
Sjöprocent 5,99 %
Ackumulerad areal uppströms 107,95 km²
Biflödesordning 1
Utflöde Tyresån (Kålbrinksströmmen)
VattendragsID (VDRID) 657067-164264
Avstånd till havet 17 km
Medelhöjd 36 m ö.h.
Område nedströms 657070-163205
Källor [3][4][5]

Magelungen är en sjö på gränsen mellan Huddinge och Stockholms kommuner. Från 1500-talet är namnformen Målången dokumenterad[6]. Sjön ingår i Tyresåns sjösystem.

Det finns flera badplatser kring sjön, bland annat Farsta strandbad och Ågesta naturistbad nära Ågesta golfbana. Magelungens vatten har problem med algblomning på grund av förorenat sjövatten från Trehörningen, Sjödalen i Huddinge som ligger uppströms.

Från Fagersjö till Farsta finns en strandpromenad och sedan år 2007 finns en 3,5 km lång naturstig runt Farstanäset. Vintertid plogas en skridskobana på isen vid Farsta gård när väderleken så tillåter.

Över sjön leder Ågestabron som öppnades för trafik 1971. Öster om bron ligger Magelungens roddbana. Banan är 2000 meter lång och invigdes i samband med JSM 1969 och följande år avhölls första Farstarodden.[7]

Tillrinningsområdet runt Magelungen är på 1907 hektar[8] och större delen av tillflödet kommer med Norrån som tar emot vatten från Orlången, Trehörningen och Ågestasjön. Tre mindre vattendrag rinner till sjön - Magelungsdiket och Kräppladiket i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går via Forsån till Drevviken. En ny fåra sprängdes 1860 för Forsån och en sänkning av sjöns vattennivå genomfördes 1872-78.

Den nordvästra delen av Magelungen håller på att växa igen, det beror delvis på att vattentillförseln från Magelungsdiket är liten i jämförelse med hur förhållanden har varit på 1930-talet. Då påbörjades den utbyggnad av förortsbebyggelsen som bidrog till att diket så småningom lades igen ända ner till Snösätra.

Fram till början av 1970-talet släpptes dåligt renat avloppsvatten ut i Trehörningen. Föroreningarna fortsatte till Magelungen via Ågestasjön och Norrån, och fosforhalterna i Magelungen var mycket höga. Sedan dess har halterna minskat kraftigt, mängden planktonalger har blivit betydligt mindre och siktdjupet har ökat. Näringsinnehållet är dock fortfarande stort och blågröna alger är vanliga under sommaren. Mot slutet av sommaren kan syrebrist förekomma i bottenvattnet i den djupa, sydöstra delen av sjön. Halterna i sedimenten av metaller, PAH och PCB är låga till måttliga i hela Magelungen.[8]

Magelungen har ett rikt växt- och djurliv. Fiskbeståndet är stort och artrikt. Utsättningar har genomförts av signalkräfta, gös och karp. I området Mellansjö söder om Magelungen finns ett större antal stora ekar, där har även sällsynta arter som gröngöling och vattenfladdermus påträffats.

Vegetationen är riklig i Fagersjöviken, den grunda nordvästra delen. De vanligaste växterna är hornsärv (Ceratophyllum demersum) och axslinga (Myriophyllum spicatum) som under sommaren täcker praktiskt taget hela viken och gör det svårt att bada och ta sig fram med båt. Vattnets näringsinnehåll är ungefär lika stort som i resten av sjön. Syrehalterna är höga under vår och sommar, i allmänhet även under vintern.

Över Magelungen leder idag två broar, dels Ågestabron för allmän trafik och dels Farstanäsbron för enbart gång- och cykeltrafik.

Farstanäsbron

Den första Farstanäsbron kom till 1914 som en del av Stockholms gräns- och kustförsvar, därför kallas den även i folkmun Militärbron. Den var då avsedd för motorfordonstrafik. På 1950-talet var denna bro i så dåligt skick att en ny bro byggdes av försvarsmakten. 1998 var det dags igen, denna gång bekostade Stockholms stad den nuvarande gång- och cykelbron.

Ågestabron

Nuvarande Ågestabron invigdes 1971, tidigare fanns där en smal träbro och dessförinnan en flottbro. Namnet härrör från gården Ågesta. Bron är en betongkonstruktion som vilar på sex breda pelare och har en längd av 200 meter. Brospannet är utfört som en lådbalk i efterspänd betong.

Längs med Magelungens nordvästra strand, ungefär vid mitten av sjön vid dagens Farsta strand och Fagersjö, exploaterades 1901 för Södertörns villastad. Flera av de stora och ofta rikt utsmyckade husen ligger ännu kvar precis vid sjön, om än i hög grad med ändrat användningsområde. Söder om Magelungen, i Huddinge kommun, ligger området Stora Mellansjö som även detta exploaterades från början vid sekelskiftet 1900. Området består av en blandning av villor av sportstugekaraktär som i de flesta fall är uppförda under perioden 1930-1957 och av stora villor av exklusiv karaktär som uppförts efter år 2000.

Vid provfiske har följande fisk fångats i sjön:[9]

Det finns sedan några år tillbaka några bäverkolonier i Magelungen. I mitten på oktober 2015 observerades färska bäverspår på Kaninholmen i östra Magelungen.

Magelungen ingår i delavrinningsområde (657011-163159) som SMHI kallar för Utloppet av Magelungen. Medelhöjden är 36 meter över havet och ytan är 35,08 kvadratkilometer. Räknas de 5 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 107,95 kvadratkilometer. Avrinningsområdets utflöde Tyresån (Kålbrinksströmmen) mynnar i havet.[5] Avrinningsområdet består mestadels av bebyggelse som täcker en yta av 28,1 kvadratkilometer eller 80 procent.[4] Skog täcker 12 procent. Avrinningsområdet har 2,1 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 6 procent.

Copyright