Trietylamin

Trietylamin
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Trietylamin
Övriga namn TEA
Kemisk formel (C2H5)3N
Molmassa 101,19 g/mol
Utseende Färglös vätska
CAS-nummer 121-44-8
SMILES CCN(CC)CC
Egenskaper
Densitet 0,726 g/cm³
Löslighet (vatten) 133 g/l
Smältpunkt -114,7 °C
Kokpunkt 89,7 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
3
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Trietylamin är en tertiär amin med formeln (C2H5)3N.

Det är en bas med syrakonstant pKa för korresponderande syra 10,75. Trietylamin är en färglös vätska med genomträngande aminlukt (lukttröskel 0,48 ppm); den är mycket dålig nukleofil. Trietylamin är löslig i de flesta organiska lösningsmedel men endast måttligt löslig i vatten.

Trietylamin verkar retande på hud och slemhinnor och kan förorsaka njur- och leverskador.[1]

Trietylamin framställs vanligen genom alkylering av förgasad ammoniak (NH3) med etanol (C2H5OH).

Trietylamin är en mycket vanlig bas inom organisk syntes, främst för tillverkning av estrar och amider av syraklorider. Vid sådana reaktioner bildas väteklorid som tillsammans med trietylamin bildar trietylaminhydroklorid. Att vätekloriden binds är ofta nödvändigt för att reaktionen ska fortsätta.

Det används också som additiv vid kromatografi.

  1. ^ Bra böckers lexikon, 1980.

Copyright