இனங்காட்டி (கணினியியல்)

இனங்காட்டி (கணினியியல்)

மாறிகளின், செயலிகள், தொகுப்புக்கள் மற்றும் நிரலாக்க கூறுகளை சுட்டும் பெயர்களை இனங்காட்டி (Identifier) எனலாம். எவை இனங்காட்டிகள் என்பதை நிரல் மொழியின் இலக்கணமே வரையறை செய்யும். பொதுவாக, சிறப்புச்சொற்கள் இனங்காட்டிகளாக கருதப்படுவதில்லை.


Copyright