நார்வே குரோனா

நார்வே குரோனா
norsk krone/norsk krona
ஐ.எசு.ஓ 4217
குறி NOK
வகைப்பாடுகள்
சிற்றலகு
 1/100 ஓர்
பன்மை குரோனர்
 ஓர் ஓர்
குறியீடு kr
வங்கிப் பணமுறிகள் 50, 100, 200, 500, 1000 குரோனர்
Coins 50 ஓர், 1, 5, 10, 20 kr
மக்கள்தொகையியல்
User(s)  நோர்வே
Issuance
நடுவண் வங்கி நார்வே வங்கி
 Website www.norges-bank.no
Valuation
Inflation 2.3%
 Source The World Factbook, 2006 கணிப்பு

குரோன் அல்லது குரோனா (சின்னம்: kr; குறியீடு: NOK), நார்வே நாட்டின் நாணயம். இது பன்மையில் “குரோனர்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓரு குரோனாவில் நூறு ஓர்கள் உள்ளன. முதன் முதலில் 1922ம் ஆண்டு முதல் குரோனா வெளியிடப்பட்டது. குரோன் என்னும் சொல் லத்தீன் மொழியின் “குரோனா” என்னும் சொல்லில் இருந்து தொன்றியது. இதற்கு கிரீடம்/முடி என்று பொருள். டானிய குரோன், சுவீடிய குரோனா, எஸ்தோனிய குரூன் போன்ற ஸ்கான்டினாவிய நாடுகளின் நாணயங்களின் பெயர்களும் இச்சொல்லிலிருந்தே தோன்றின. குரோனா 1875ல் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

Copyright