Portal:Ukudla

Fruits.gif
Ukudla

Ukudla okulungile: utamatisi - izambane - ubhatata - uphuthu - amaqanda, inyama - isinkwa - ubisi - isitambu - ubhanana.
amadumbe, umbhaqanga, imifino. Ukudla okungalungile: Amaswidi - ipizza - iziphuzo ezibandayo - iziphuzo ezimponjwana - ikota - ushokoleti.

Copyright